مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت گوسلینگ، رنتفرو و ساوان (TIPI)
پرسشنامه / ژوئن 21, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش ویژگی های شخصیتی پنج بزرگ زیر مقیاس ها: برون گرایی – موافقت – وجدان – ثبات عاطفی – گرایش به تجربه های جدید سازندگان پرسشنامه: گوسلینگ، رنتفرو و ساوان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (ACS)
پرسشنامه / ژوئن 21, 2017

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود زیر مقیاس ها: ﺧﺸﻢ – ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده – اﺿﻄﺮاب – ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ سازندگان پرسشنامه: ویلیامز و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
پرسشنامه / ژوئن 21, 2017

تعداد گویه ها: ۷۸ هدف: بررسی علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان زیر مقیاس ها: فردی (نگرش مثبت به مواد مخدر، افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، عدم تحمل شکست و ناکامی، کنجکاوی، نداشتن اعتقادات مذهبی) – بین فردی و محیطی (خانواده، دوستان، مدرسه) – اجتماعی (کمبود امکانات فرهنگی ، ورزشی و تفریحی، توسعه صنعتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، عدم دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای، بازار مواد مخدر) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس عشق به برند آلبرت
پرسشنامه / ژوئن 20, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش میزان علاقه مشتری نسبت به یک برند زیر مقیاس ها: مهربانی – احساسات شدید سازندگان پرسشنامه: آلبرت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر (همسر آزاری فیزیکی) هادسون (PASPH)
پرسشنامه / ژوئن 20, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش سوء رفتار فیزیکی با همسر (همسر آزاری فیزیکی) سازندگان پرسشنامه: والتر دبلیو. هادسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر (همسر آزاری فیزیکی) گارنر و هادسون (PAPS)
پرسشنامه / ژوئن 20, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش سوء رفتار فیزیکی با همسر (همسر آزاری فیزیکی) سازندگان پرسشنامه: جیمز دبلیو. گارنر و والتر دبلیو. هادسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) هادسون (PASNP)
پرسشنامه / ژوئن 19, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) سازندگان پرسشنامه: والتر دبلیو. هادسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) گارنر و هودسن (NPAPS)
پرسشنامه / ژوئن 19, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش سوء رفتارهای غیر فیزیکی و همسرآزاری سازندگان پرسشنامه: جیمز دبلیو. گارنر و والتر دبلیو. هودسن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی (IFI)
پرسشنامه / ژوئن 19, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان بخشودگی بین فردی زیر مقیاس ها: ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی – کنترل رنجش – درک و فهم واقع بینانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (SWBS)
پرسشنامه / ژوئن 18, 2017

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش سلامت معنوی افراد (سلامت مذهبی و سلامت وجودی) زیر مقیاس ها: سلامت مذهبی – سلامت وجودی سازندگان پرسشنامه: پولوتزین و الیسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.