پرسشنامه سبک های تفکر واگنر و زانگ (TSI-R2) – نسخه ۶۵ آیتمی
پرسشنامه / جولای 22, 2017

تعداد گویه ها: ۶۵ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: سبک تفکر قانونگذار – سبک تفکر اجرایی – سبک تفکر قضاوتگر – سبک تفکر مونارکی – سبک تفکر سلسله مراتبی – سبک تفکر الیگارکی – سبک تفکر آنارکی – سبک تفکر کلی نگر – سبک تفکر جزئی نگر – سبک تفکر درون نگر – سبک تفکر برون نگر – سبک تفکر آزاد اندیش – سبک تفکر محافظه کار سازندگان پرسشنامه: واگنر و زانگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – نسخه ۱۰۴ آیتمی
پرسشنامه / جولای 22, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰۴ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: قانون گذاری – اجرایی – قضایی – تک سالاری – مرتبه سالاری – گروه سالاری – هرج و مرج سالاری – کلی – جزئی – درونی – بیرونی – آزادمنشی – محافظه کاری سازندگان پرسشنامه: استرنبرگ و واگنر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه
پرسشنامه / جولای 22, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش رفتار کارآفرینانه در سازمان زیر مقیاس ها: توانایی کاهش کاغذبازی – گرایش به تغییر کارکنان – چشم انداز استراتژیک کارکنان – بافت حمایتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی
پرسشنامه / جولای 21, 2017

تعداد گویه ها: ۵۲ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: نگهبانی – پذیرش – منشی بخش – واحد خدمات – کادر پزشکی – کادر پرستاری – آزمایشگاه – تغذیه – ترخیص و صندوق – تصویر برداری – داروخانه – امکانات رفاهی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رضایتمندی بیمار و همراهان بیمار
پرسشنامه / جولای 21, 2017

تعداد گویه ها: ۴۹ هدف: سنجش رضایتمندی بیمار و همراهان بیمار از بیمارستان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رضایتمندی از آزمایشگاه بیمارستان
پرسشنامه / جولای 21, 2017

تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان رضایتمندی از آزمایشگاه بیمارستان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس نگرش سنج دینی – تجدیدنظر شده (RAS-R)
پرسشنامه / جولای 20, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی نگرش دینی زیر مقیاس ها: جهان بینی و کیفیت زندگی – اخلاقیات و عقاید – عبادات و رفتار های اجتماعی – معنویت درونی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی کاگان و اسکوایرز (COWD)
پرسشنامه / جولای 20, 2017

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی سازندگان پرسشنامه: دونا ام. کاگان و رز ال. اسکوایرز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس ناتوانی ناشی از سردرد جاکوبسون و همکاران
پرسشنامه / جولای 20, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش میزان ناتوانی ناشی از سردرد زیر مقیاس ها: عاطفی – کارکردی سازندگان پرسشنامه: جاکوبسون و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون و همکاران (MESSY)
پرسشنامه / جولای 19, 2017

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: ارزیابی مهارت های اجتماعی افراد زیر مقیاس ها: مهارتهای اجتماعی مناسب – رفتارهای غیر اجتماعی – پرخاشگری و رفتارهای تکانشی – برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن – رابطه با همسالان سازندگان پرسشنامه: ماتسون و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.