پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام
پرسشنامه / آگوست 7, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان استرس شغلی فرد زیر مقیاس ها: محیط فیزیکی – تضاد شغل – ابهام نقش سازندگان پرسشنامه: هلریگل و اسلوکام معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر
پرسشنامه / آگوست 6, 2017

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان استرس شغلی افراد سازندگان پرسشنامه: ویلیام دایر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه استرس شغلی (HSE)
پرسشنامه / آگوست 6, 2017

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش استرس شغلی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: تقاضا – کنترل – حمایت همکار – حمایت مدیران و سرپرستان – ارتباط – نقش – تغییر سازندگان پرسشنامه: سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.