پرسشنامه تصویر ذهنی برند
پرسشنامه / آگوست 20, 2017

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش متغیر تصویر برند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
پرسشنامه / آگوست 20, 2017

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی زیر مقیاس ها: برند – خدمات – مناسب بودن – کیفیت – تنوع / انتخاب – جو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه اشتیاق به برند و محصول میتال و لی
پرسشنامه / آگوست 7, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش اشتیاق به برند و محصول زیر مقیاس ها: اهمیت ادراک شده – خطر ادراک شده – ارزش نمادین – ارزش لذت بخش بودن سازندگان پرسشنامه: میتال و لی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی
پرسشنامه / آگوست 7, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان اشتیاق به برند سازندگان پرسشنامه: زایچکوسکی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت برند جونز
پرسشنامه / جولای 25, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی نگرش مشتریان از شخصیت یک برند زیر مقیاس ها: مسئولیت پذیری – پویایی – حساسیت – جسارت – سادگی سازندگان پرسشنامه: جونز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی تسوتسو (SPORTEAPE)
پرسشنامه / جولای 25, 2017

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش شخصیت در تیم های ورزشی زیر مقیاس ها: رقابت – پرستیژ – اخلاقیات – اصالت – اعتبار سازندگان پرسشنامه: تسوتسو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۲ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت برند آکر
پرسشنامه / جولای 24, 2017

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: اندازه گیری بعدهای شخصیتی برند زیر مقیاس ها: صداقت – هیجان – شایستگی – کمال – سرسختی سازندگان پرسشنامه: آکر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث
پرسشنامه / جولای 11, 2017

تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی هویت برند سازندگان پرسشنامه: میل و اشفورث معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس عشق به برند آلبرت
پرسشنامه / ژوئن 20, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش میزان علاقه مشتری نسبت به یک برند زیر مقیاس ها: مهربانی – احساسات شدید سازندگان پرسشنامه: آلبرت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس توسعه برند دلوچیو و اسمیت
پرسشنامه / ژوئن 16, 2017

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته سازندگان پرسشنامه: دلوچیو و اسمیت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.