پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) – فرم کوتاه
پرسشنامه / جولای 7, 2017

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی مردانگی، زنانگی و دوجنسیتی بودن و نامتمایز بودن از لحاظ جنسیتی زیر مقیاس ها: مردانگی – زنانگی – مطلوبیت اجتماعی سازندگان پرسشنامه: بم معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI)
پرسشنامه / جولای 7, 2017

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: ارزیابی مردانگی، زنانگی و دوجنسیتی بودن و نامتمایز بودن از لحاظ جنسیتی زیر مقیاس ها: مردانگی – زنانگی – خنثی سازندگان پرسشنامه: بم معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.