پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک
پرسشنامه / ژوئن 4, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی زیر مقیاس ها: تحول گرا – مراوده ای سازندگان پرسشنامه: وارنر بارک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سبک رهبری کلارک (LSS)
پرسشنامه / ژوئن 4, 2017

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: تعیین سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمان زیر مقیاس ها: خودکامه / دستوری – دموکرات / مشارکتی – واگذار کننده / غیر دستوری سازندگان پرسشنامه: کلارک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)
پرسشنامه / ژوئن 3, 2017

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا) سازندگان پرسشنامه: فیدلر و چمرز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس
پرسشنامه / ژوئن 3, 2017

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) زیر مقیاس ها: سبک رابطه مدار – سبک وظیفه مدار سازندگان پرسشنامه: باردنز و متزکاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.