آزمون رورشاخ
پرسشنامه / نوامبر 25, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ کارت هدف: سنجش ساختار شخصیتی فرد سازندگان پرسشنامه: هرمن رورشاخ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۲۰ تعداد صفحات: ۲۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ – فرم کوتاه
پرسشنامه / آگوست 13, 2017

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش ۵ عامل بزرگ شخصیت زیر مقیاس ها: روان نژندگرایی – توافق پذیری – وظیفه گرایی – برون گرایی – گشودگی در تجربه سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
پرسشنامه / جولای 26, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲۵ هدف: سنجش تعدادی از ویژگی های شخصیتی فرد (علایق و نگرش ها) زیر مقیاس ها: تمایلات روان نژندی – مقیاس درون گرایی / برون گرایی – مقیاس اکتفا به خود – سلطه گری / سلطه پذیری – اعتماد به نفس – مقیاس اجتماعی بودن سازندگان پرسشنامه: برن رویتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۳۵ تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ (فرم کودکان و نوجوانان)
پرسشنامه / جولای 26, 2017

تعداد گویه ها: ۸۱ هدف: سنجش شخصیت در کودکان و نوجوانان زیر مقیاس ها: پرخاشگری – روان آزرده گرایی – برون گرایی – دروغ سازندگان پرسشنامه: آیسنگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPI) – فرم کوتاه
پرسشنامه / جولای 25, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش دو بعد عمده شخصیت (برون گرایی و روان نژندی) زیر مقیاس ها: روان نژندی – برونگرایی سازندگان پرسشنامه: آیزنک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت برند جونز
پرسشنامه / جولای 25, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی نگرش مشتریان از شخصیت یک برند زیر مقیاس ها: مسئولیت پذیری – پویایی – حساسیت – جسارت – سادگی سازندگان پرسشنامه: جونز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی تسوتسو (SPORTEAPE)
پرسشنامه / جولای 25, 2017

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش شخصیت در تیم های ورزشی زیر مقیاس ها: رقابت – پرستیژ – اخلاقیات – اصالت – اعتبار سازندگان پرسشنامه: تسوتسو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۲ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت برند آکر
پرسشنامه / جولای 24, 2017

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: اندازه گیری بعدهای شخصیتی برند زیر مقیاس ها: صداقت – هیجان – شایستگی – کمال – سرسختی سازندگان پرسشنامه: آکر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت گوسلینگ، رنتفرو و ساوان (TIPI)
پرسشنامه / ژوئن 21, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش ویژگی های شخصیتی پنج بزرگ زیر مقیاس ها: برون گرایی – موافقت – وجدان – ثبات عاطفی – گرایش به تجربه های جدید سازندگان پرسشنامه: گوسلینگ، رنتفرو و ساوان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه شخصیت دوبرین
پرسشنامه / ژوئن 8, 2017

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی فرد از جنبه های منفعل بودن، قاطع بودن و پرخاشگر بودن سازندگان پرسشنامه: دوبرین معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.